Information om kameraövervakning på vår lagerplats Flisen 1, Lycksele

Rebio AB använder kameraövervakning med syfte att förebygga och försvåra stölder av bolagets egendom, förebygga och åtgärda säkerhetsrisker vid obehörig vistelse inom den fastighet där Rebio AB bedriver verksamhet, samt för att effektivisera planering och styrning av in- och uttransporter av lagrat material.

INTEGRITETSPOLICY

Typ av kameraövervakning samt rättslig grund

 • Övervakning och inspelning inom företagets arrenderade fastighet

Syftet med vår övervakning med inspelning är att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller säkerhetsrisker som följer av obehörig vistelse inom den fastighet där vi bedriver verksamhet.

Ett operationellt viktigt syfte med kameraövervakningen är också att möjliggöra effektivare styrning och planering av in- och utleveranser av lagrat material.

Ingen inspelning av ljud sker vid lagring av inspelat material.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning samt allmänintresse. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

 • Lagring av specifika inspelningar och händelser

Lagring av inspelat material syftar till att säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet för utredning av brott.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning.

Tillgång till lagrat inspelat material kan också ges till räddningstjänst om materialet behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att minska verkningarna av en pågående eller redan inträffad olycka.

Rättslig grund: Material från kameraövervakningen kan användas med stöd av regelverket för allmänintresse om materialet behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att minska verkningarna av en redan inträffad olycka.

 • Kategorier av personuppgifter

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Rebio AB säljer eller förmedlar inga uppgifter, inspelat material behandlas endast av behöriga personuppgiftsbiträden hos företaget.

Tillgång till kamerabild online kan tilldelas en därtill utsedd person hos entreprenör som Rebio anlitar för styrning och planering av in- och utleveranser av material. Utsedd entreprenör har inte tillgång till inspelat material och får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla uppdrag de anlitas för av Rebio och enbart på de villkor som Rebio anger.

Tillgång till kameraövervakning, inspelat material, behandling samt uppgifter om lagring

 • Lagring av inspelat material

Inspelat material sparas normalt i maximalt 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det är nödvändigt för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsad till ett mindre antal behöriga personer.

 • Tillgång till kameraövervakning med inspelat material

Tillgången till kameraövervakning med inspelat material är begränsad till en grupp behöriga anställda på Rebio.

Uppgifter kan komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger. Uppgift kan också komma att behandlas av räddningstjänst om det behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att minska verkningarna av en pågående eller redan inträffad olycka.

Tillgång till kamerautrustning och inspelat material kan också tilldelas tillfälligt en externt anlitad IT-tekniker för åtgärder kring inställningar och utrustningen.

 • Tillgång till kameraövervakning online utan tillgång till inspelat material

Tillgång till kameraövervakning online utan tillgång till inspelat material kan ges en särskilt utsedd person hos de entreprenörer som anlitas för traktor- och transporttjänster för styrning och planering av in- och utleveranser av material. Dessa har endast behörighet att använda detta för att fullgöra sina uppdrag och enbart på de villkor som Rebio anger.

 

Dina rättigheter

Eftersom endast material som kan komma att användas i en brottsutredning sparas längre än 14 dagar kan den som är misstänkt inte begära att få ta del av materialet eller att materialet raderas. Du har alltid rätt att begära att det inspelade materialet för den normala lagringsperioden på 14 dagar gås igenom och i förekommande fall få dina uppgifter raderade om materialet inte bedöms komma att användas för utredning av brott eller förhindrande/förebyggande av olyckor på de grunder vi anger i denna policy.

 • Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt

skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
 • Du har andra skäl som utgör rimlig grund för att radera dina uppgifter.
 • Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.
 • Hantera dina rättigheter

Kontakta vår personuppgiftsansvarig om du vill åberopa din rätt till att få dina personuppgifter raderade.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig på Rebio AB: Tiina Ranta, tel 090-14 26 57

Rebio AB
Kaserngatan 2
903 47  UMEÅ
Orgnr: 556594-3015

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller har en begäran i enlighet med dina rättigheter ovan är du alltid välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig!