Skogsbränsle

Stamvedsflis

Stamvedsflis är flis från stockar som inte duger till massa- och sågverksprocessen. Exempel på detta kan vara stockar med för stor andel röta. Den rötade veden huggs till flis som nyttjas för eldning. Flisen är oftast homogen och har normalt en torrhalt på mellan 55–65% med ett värmevärde på ca 3 MWh/ton. Askhalt 0,4-0,7%.

Grotflis

Grotflis produceras i en process vid skogsavverkning där grenar och toppar (GROT) läggs ihop i större högar och täcks med papp. När groten torkat huggs eller krossas den till flis som transporteras till värmeverk. Grotflis har normalt en torrhalt på ca 55% samt ett värmevärde på ca 2,5 MWh/ton. Askhalt 1-2%.

Vi hjälper dig med dina träddelar!

REBIO har stor erfarenhet av att hantera skogliga bränslen och vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig att hitta bästa transport-samt upparbetningslösningen.

Vanliga åtgärder som producerar skogliga bränslen

 • Klippning längs skogsbilvägar
 • Klippning av åkerkanter och diken
 • Avverkning där riset skall avlägsnas
 • Infrastrukturprojekt som innebär att
  • Grot och träddelar måste avlägsnas från området
  • Stubbar behöver brytas och avlägsnas.
 • Stockar där rötvedsandelen är för hög för att de skall kunna nyttjas i sågverks- eller pappersmassaindustrin.

Om du planerar någon av ovan nämnda aktiviteter, tveka inte att kontakta REBIO. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

 

Några riktlinjer för grot- och träddelar

 • För att vi skall få kostnadstäckning för transporten så behöver det vara så pass mycket ris att vi fyller en lastbil med släpvagn (ca 130 m3 eller 15-20 ton).
 • För att möjliggöra transport av grot och träddelar så krävs vändmöjlighet för lastbil med släp. Exempel på vändmöjlighet är en vändplan med en diameter om ca 20m. Alternativt kan det gå att vända i en större korsning.
 • Riset får ej vara längre än 5-6 m. Detta för att underlätta vid lastning med grot- och träddelsbil. De kvistar som är längre kan därför komma att lämnas kvar.
 • Allt ris skall läggas i en hög med ändarna åt ett håll samt byggas på höjden så mycket som möjligt.
 • Jord och sten får under inga som helst omständigheter förekomma i risvältan. Tanken är att groten/träddelarna skall huggas, detta är omöjligt med jord och sten i vältan.

 

Grot och träddelar får ej placeras

 • Under el/kraftledning. Detta har med säkerhet att göra då grotbilen lastar riset med kran.
 • Vid vägtrumma
 • På blöt/fuktig mark. Grot och träddelar skall kunna torka innan den flisas och eldas.
 • På stenig mark. Sten riskerar att förstöra de maskiner som hugger och krossar groten.
 • På mark med mycket underväxt (små träd). Risken är att små träd rotrycks vid lastning av grot vilket för med sig jord, sand och sten. Dessa bidrar till ökad askhalt samt riskerar att sintra i pannorna.

 

Bryta stubbar?

Stubbar är, förutsatt att de hanterats på rätt sätt, ett fantastiskt biobränsle och REBIO har hanterat stubbar med gott resultat. Men det kräver god planering samt att förutsättningarna är rätt. Kontakta REBIO innan du påbörjar arbetet så försöker vi hitta den lösning som ger bästa resultat.