Miljön i fokus

Insikten om att vi måste hushålla med våra resurser och vara rädda om naturen gör att kretsloppsprodukter blir allt viktigare. REBIO AB arbetar för att användningen av trädbränslen och klimatneutral råvara ska öka. Den kunskap som vi förvärvat inom detta område förmedlar vi gärna och som vi tror är viktig, till exempel i samband med satsningar på förädlingsprojekt. Vi medverkar också ofta redan i projekteringsfasen av olika industriprojekt. Dessutom sprider vi information om den naturliga råvarans betydelse, bland annat genom att hålla föreläsningar och seminarier. Vi arbetar kontinuerligt med förbättrade logistiklösningar för att minimera transporterna av all den råvara vi levererar.

Vi är glada över att intresset för våra kretsloppsprodukter ökar allt mer. Att vi samtidigt bidrar till en bättre miljö gör att arbetet känns än mer tillfredsställande.

REBIO är certifierat enligt spårbarhetstandarderna FSC® och PEFC™

Vi innehar PEFC™ och FSC® spårbarhetscertifikat vilket ger oss möjlighet att tillgodose våra kunders behov av certifierade produkter.

FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är de ledande systemen för certifiering av skog och skogsprodukter. Båda systemen granskar och ställer krav på skogsskötseln med hänsyn till miljö, sociala aspekter, ekonomi och produktion. För skogsägarens del innebär detta krav på en skogsbrukscertifiering och för produktionsenheter såsom sågverk samt för återförsäljare som REBIO krav på en spårbarhetscertifiering.

Bakgrunden till skogscertifieringarna var från början att säkerställa uthålligt brukande av regnskogarna. Certifieringen skulle garantera att virke inte kommer från områden med avskogningsproblematik, olaglig avverkning eller där miljön och ursprungsbefolkningen hotas. I början på 2000-talet påbörjades certifieringen av skog i de industrialiserade länderna. FSC är idag vanligare hos stora skogsägare medan PEFC används mer i de småskaliga skogsbruket.

För REBIOs del innebär certifieringarna att de oberoende verifieringsföretagen Intertek och SCS årligen kontrollerar verksamheten för att säkerställa att certifierade produkter hanteras enligt gällande standard och att vi uppfyller villkoren.

Idag är de flesta av REBIOs leverantörer spårbarhetscertifierande enligt FSC och/eller PEFC och detta innebär att REBIO också har en möjlighet att erbjuda certifierad råvara till kunderna. Det gör vi så gärna! Vi stödjer utvecklingen av ett ansvarsfullt skogsbruk och en ökad användning av certifierade skogsprodukter. Fråga oss gärna vilka produkter som omfattas av våra spårbarhetscertifikat.

Vid synpunkter eller klagomål på hur REBIO AB tillämpar FSC och PEFC-standarden, vänligen kontakta REBIOs FSC/PEFC-ansvarige Kristoffer Normark, tel 090-142656 eller via e-post kristoffer.normark@rebio.se

PEFC™

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är världens största certifieringssystem för främjande av ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn iskogsbruket. REBIO AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFCs spårbarhetsstandard samt att följa gällande lokal, nationell och internationell lagstiftning. Mer information om PEFC, se www.pefc.se.

FSC®

FSC® betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. REBIO AB är certifierade enligt FSC® chain of custody (CoC) som är en spårbarhetscertifiering. Mer information om FSC, se https://se.fsc.org/se-sv

Kvalitet är viktigt för oss

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna styra, leda och följa upp verksamheten mot de höga krav omgivningen ställer på oss och våra produkter. Detta uppskattas av våra kunder och leverantörer och naturligtvis påverkar detta både vår och kanske framförallt våra entreprenörers vardag med krav på styrning, dokumentation och uppföljning mot de tuffa kvalitetsmål vi har satt upp.

Biobränslebranschen har gått mot en allt mera utvecklad commoditymarknad jämfört med för bara något decennium sedan. I dag har vi betydligt fler aktörer, leveranser över större geografiska avstånd och betydligt större volymer totalt – inte minst i form av ”producerade” bränslen från skogen. I en sådan marknad är det viktigt att systematiskt säkerställa kvaliteten i samtliga led. Ett kvalitetsledningssystem är ett utmärkt stöd i vår strävan att leva upp till våra kvalitetsmål. Läs gärna vår kvalitetspolicy.