Sågverksbränsle

Sågspån

Sågspån är en homogen biprodukt från sågverksindustrin som uppkommer då stocken sågas till brädor och plank. Sågspån kan eldas eller vidareförädlas till exempelvis pellets. Torrhalten brukar ligga på ca 50% med ett värmevärde på ca 2,3 MWh/ton. Askhalt ligger på 0,4-0,7%.

Bark

Bark genereras då sågstock eller massaved avbarkas, dvs då barken avlägsnas från stocken. Bark nyttjas nästan uteslutande för eldning. Torrhalten kan variera mellan sommar och vinter men brukar i snitt ligga på ca 44%. Värmevärdet för bark ligger på ca 1,9 MWh/ton. Askhalt 2-3%.

Torrflis

Torrflis produceras då s k justerrester eller avkapade brädor som huggs till flis. Flisen har en torrhalt på ca 85% med ett värmevärde på ca 4,5 MWh/ton. Askhalt 0,4-0,7%.

Kutterspån

Kutterspån genereras i sågverksindustrin då torkat virke vidareförädlas t ex genom hyvling eller fräsning. Torrhalten ligger på ca 85% med ett värmevärde på ca 4,5 MWh/ton. Kutterspån kan pressas till briketter för effektivare lagring och transport. Kutterspån kan med fördel också användas som strö i stallboxar då kutter har god uppsugningsförmåga. Askhalten ligger på 0,4-0,7%.

Städbark

Städbark är en biprodukt som uppstår på platser där framförallt timmer och massaved lagras. Barken som släpper från veden, sopas ihop i högar som senare bearbetas med aluskopa eller siktverk. Detta för att minimera risk för att sand, grus och sten skall följa med bränslet. Städbark kan i vissa fall blandas med torrare bränslen för ökad torrhalt. Normalt ligger städbarken på mellan 40–50% i torrhalt samt har ett värmevärde på ca 1,9 MWh/ton.

Briketter

Briketter är kutterspån som pressats ihop till cylinderformade enheter med diameter om 6 eller 8 cm för att effektivisera transporterna. Briketterna håller, likt kutter, hög torrhalt samt energiinnehåll. Askhalt 0,4-0,7%.

Pellets

Pellets består oftast av såg- eller kutterspån från sågverksindustrin som vidareförädlats genom att torkas och pressas till cylindrar om 6 eller 8 mm. Eftersom sågspånet har torkats och komprimerats så ligger värmevärde på ca 5 MWh/ton. Torrhalten överstiger normalt 90% och askhalten brukar ligga strax under 0,5%.”