Norrlands förnybara energikälla

Den långsamt växande och högkvalitativa norrländska skogen är en av våra mest värdefulla tillgångar. Skogen förädlas till internationellt konkurrenskraftiga trä- och pappersprodukter och sysselsätter härigenom 1000-tals människor i de nordligaste länen. Skogens värde även som energikälla har blivit uppenbar i takt med att vi har lär oss att ta vara på energin från våra förnybara rena energikällor.

Av allt timmer som kommer till sågverken sågas hälften upp till trävaror. Den andra hälften är bark, torrflis, sågspån och cellulosaflis som säljs vidare till pappers- och massaindustrin samt som trädbränsle till värme- och kraftverk samt bränsleförädlande industrier (t ex pelletstillverkning).

Intresset för trädbränslen som energikälla har ökat kraftigt i takt med en ökad miljömedvetenhet. Trädbränslen är en typisk kretsloppsprodukt och ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen, som kol, olja och naturgas. Vid användning av fossila bränslen bildas stora mängder koldioxid, som därmed bidrar till växthuseffekten. Vid förbränning av trädbränslen sker inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Trädbränslen är dessutom förnybara, medan de fossila energikällorna en dag kommer att sina.

Detta har givit den norrländska skogen en central och viktig roll som en miljövänlig och förnybar energikälla.

Den norrländska skogen har en central roll som miljövänlig och förnybar energikälla. Skogens värde för energiproduktionen har blivit allt viktigare i och med vår tids ökade miljömedvetenhet samt framtagandet av nya system för att bättre kunna ta kunna tillvara på dessa resurser i skogsnäringen.

Trädbränslen är en typisk kretsloppsprodukt och ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Vid användning av fossila bränslen bildas stora mängder koldioxid som därmed bidrar till växthuseffekten. Vid förbränning av trädbränslen sker inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. (Läs mer på Naturvårdsverkets sida

Sågverksbränsle

Av det timmer som kommer till sågverken utvinns hälften till trävaror. I processen uppstår sidoflöden i form av cellulosaflis som säljs vidare till pappers- och massaindustrin samt bark, torrflis, sågspån som blir biobränsle i värme- och kraftverk eller råvara i bränsleförädlande industrier (t ex pelletstillverkning). Även i vidareförädling genom hyvling och tillverkning av träprodukter uppstår det restprodukter som kan används som biobränsle.

Skogsbränsle​

All råvara från skogen passerar inte en industri av naturliga skäl. Det timmer som inte fungerar som råvara till sågverk eller massaindustrin utvinns via flisning till biobränsle. I samband med avverkning uppstår restprodukter i form av grenar och toppar som då den hanteras på rätt sätt också kan användas som biobränsle. Skogsbränslen utvinns också i samband med infrastrukturprojekt eller t ex klippning av vägkanter. Har du råvara att erbjuda oss, läs vidare här!

Returträ

Genom våra utvecklade system för biobränsleflöden kan vi enkelt inkludera även välsorterat returträ i vårt sortiment och återvinna trä som redan tidigare har använts för att utvinna energi ur träet i slutet av dess kretslopp.