Norrlands förnybara energikälla

Den långsamt växande och högkvalitativa norrländska skogen är en av våra mest värdefulla tillgångar. Skogen förädlas till internationellt konkurrenskraftiga trä- och pappersprodukter och sysselsätter härigenom 1000-tals människor i de nordligaste länen. Skogens värde även som energikälla har blivit uppenbar i takt med att vi har lär oss att ta vara på energin från våra förnybara rena energikällor.

Av allt timmer som kommer till sågverken sågas hälften upp till trävaror. Den andra hälften är bark, torrflis, sågspån och cellulosaflis som säljs vidare till pappers- och massaindustrin samt som trädbränsle till värme- och kraftverk samt bränsleförädlande industrier (t ex pelletstillverkning).

Intresset för trädbränslen som energikälla har ökat kraftigt i takt med en ökad miljömedvetenhet. Trädbränslen är en typisk kretsloppsprodukt och ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen, som kol, olja och naturgas. Vid användning av fossila bränslen bildas stora mängder koldioxid, som därmed bidrar till växthuseffekten. Vid förbränning av trädbränslen sker inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Trädbränslen är dessutom förnybara, medan de fossila energikällorna en dag kommer att sina.

Detta har givit den norrländska skogen en central och viktig roll som en miljövänlig och förnybar energikälla.