Samordning ger styrka

REBIO AB erbjuder energiproducenter och träfiberindustri trygga och kundanpassade leveranser av biobränsle och råvaror till vidareförädling. REBIOs råvara kommer främst från skogarna, köpsågverken, övriga sågverk och snickerifabriker i de nordligaste länen. Eftersom sågverken finns utspridda över ett stort geografiskt område finns det alltid en leverantör nära kunden. I nära samarbete med våra kunder, leverantörer och transportörer gör vi för varje kund individuella leveransplaner. Tillsammans med REBIO:s stora kompetens och möjlighet till transportsamordning och lagringsmöjligheter borgar detta för säkra och punktliga leveranser.

För att transportera och leverera över en miljon kubikmeter trädbränsle och fiberråvara krävs runt ettusen råvarutransporter per månad eller drygt 30 fulla flis- och timmerlass per dag. Med en sådan transportvolym finns det stora möjligheter att teckna förmånliga transportavtal. För kunderna betyder detta lägre kostnad per transporterat ton råvara.

Vår styrka är vårt oberoende, vår flexibilitet och vår möjlighet att kunna erbjuda säkra leveranser till kunderna. Tack vare att vi har tillgång till en rad olika råvaror kan vi skräddarsy biobränslelösningar efter varje kunds förutsättningar. Ett exempel är bränslemixar för små värmeverk, vilka ofta har en hög känslighet beträffande fraktionsstorlek och fukthalt.

Vi är specialister på trädbränslen och fiberråvara

REBIO AB är en ledande leverantör av förnyelsebara bränslen från skog, sågverks- och snickeriindustri i mellersta och norra Sverige. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av såväl utveckling av olika biobränsleprodukter som att bygga upp säkra och effektiva leveranssystem. REBIO AB levererar även förädlat biobränsle såsom briketter till kunder bortom vårt geografiska kärnområde. Viss export sker också, bl a biobränsle till Finland och råvaror för skivtillverkning till Norge.

Vi levererar även fiberråvara till pappers- och massaindustrin.

Råvaran kommer i första hand från privatägda sågverksindustrier, hyvlerier, snickerifabriker, massaindustrier och direkt från skogen.

Optimering av logistik, materialflöden och transporter är centrala delar av vårt arbete – inte minst i en landsända där avstånden är stora. Normalt är det svårt att få ekonomi i att transportera biobränslen över längre sträckor. Genom egna lager och geografiskt spridda kunder kan REBIO AB säkerställa ett marknadsmässigt pris för sågverkens biprodukter.

REBIO AB är ett komplett biobränsleföretag med en stark framtidstro för den verksamhet bolaget bedriver – vi arbetar med entusiasm för att utveckla biobränslen och vår service gentemot våra intressenter inom en spännande och växande bransch – en bransch som idag representerar det enskilt största energislaget i Sverige.